Kees van Dooren maakt gebruik van cookies.×

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kees van Dooren BV is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Keesvandooren.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Keesvandooren.nl is een website van Kees van Dooren BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Keesvandooren.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Keesvandooren.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Keesvandooren.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Keesvandooren.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Keesvandooren.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Keesvandooren.nl verkregen is. Keesvandooren.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Keesvandooren.nl verkregen informatie. De informatie op Keesvandooren.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.